Merhaba Ziyaretçi

Mersin Belediyesi

  • 2 Yanıt
  • 3401 Gösterim
*

ZAADE

  • *
  • 22
Mersin Belediyesi
« : Kasım 22, 2008, 05:07:51 ÖS »
Mersin büyükşehir belediyesi
   

    Genel Bilgi: Osmanlı İmparatorluğu zamanında belediye hizmetlerini vakıflar ve özel m yürütürdü. Ceza işini ve denetimi Kadılar yönetiyordu. Ancak 1839 tarihinden sonra Tanzimatla birlikte bu görev Kadılardan alınarak Belediye görevlerini gören İhtisap Nazırlarına ver ilmiştir.
    Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk Belediye 1854 yılında İstanbul'da Şehremaneti adı ile kurulmuşt ur. İlk tedbir olarak intizam komisyonu adı verilen yedi kişilik bir komite kurulmuştur. 1855 yılında yayınlanan bir Nizamname ile Belediye idari bir teşkilat birimi halini almıştır. 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ise, Belediyeler bütün ülkeye teşkil edilmeye başlamıştır. 1867 yılın da şehir ve kasabalarda Belediye Teşkilatı fiilen kurulmuştur.

    İstanbul dışındaki Belediyelere vücut veren mevzuat şöyledir

    1- İ dare-i Belediye Meclislerinin vezaifi Umumiyesi hakkında talimatname,
    2- Vilayet dahilindeki şehir ve kasabalarda teşkil olunacak devairi Belediye Meclislerinin tertibi ve vezaifi hakkında talimatname.

    1877 tarihli Vilayet Belediye Kanunu'nun, her şehir ve kasabada bir Cumhuriyet dönemin-önce 1924 yılında çıkarılan 417 sayılı Kanunla Ankara için özel bir sistem kabul edilmiş 3 Nisan 1930 gün ve 1580 Sayılı Kanun izlemiştir. Fransız sistemine göre hazırlanan bu I halen yürürlükte olan Belediyeler Kanunu'dur. Ancak bugüne kadar birçok değişikliğe uğramıştır.

    Cumhuriyet Dönemine kadar Belediye Başkanlarımız

    Mersin'de ilk Belediye Başkanı olarak tesbit ettiğimiz isim Salih Bey isimli kişidir. Bunu biz daha önceki yazılarımızda Barbur Bey olarak belirtmiştik. Barbur Bey'in Reisliği bir yıl sonra 1874 yılına attir. 1873 yılı Belediyesi'nin azalan Abdullah Şevket Ağa, Ahmet Efendi, Hacı Efendi, Corci Efendi, Hoca Şükrü Efendi ve Kirkor Efendi'lerdir. Katip Muhtar Efendi ve Hırıstaki Efendi'lerdir.

    Barbur Bey'in Reis olduğu 1874 (1290) yılında Azalar ise, Abdurrahman Şaman Efendi, Mustafa Merzuk Efendi, Dimitri Nadir Efendi, (Ortodoks Kilisesi'ni bağış olarak yapan) ve Cebrail Efendilerdir.

    1876 (1292)de Reis yine Barbur Bey'dir. Azalarda ise değişik isim Avadis Corciyan'dır.

    1881 (1297) yılının reisi yine Barbur Bey ve azalar, Hacı Abdülkadir, Süyuti, Hallaç Ahmet , Hannakibe, Yakup Nuri, Hacı Andon Lakerdapulos, Aslanoğlu Yuvanaki Efendi'lerdir.

    1894 (1 310) yılında Belediye Başkanlığım Behram Efendi vekaleten yürütüyor. Kadro değişmiştir. Başkatip İlya, ikinci katip M. Arif Bey'dir. Belediye Tabibi Mehmet Cumali, Sandık Emini Ahmet İrfan, Çarşı Müfettişi Rafet Efendi'lerdir.

    Ayrıca Gazhane Memurluğu, Belediye Kalfası, Belediye Çavuşları ve hademelerde kadrodadır.

    1896 (1312) yılında Belediye Başkanlığı münhaldir. Azalar Yakup, Corci Şaşati (Mersin'in en büyük fabrikalarından olup daha sonra Çukurova Sanayi işletmelerine geçen fabrikanın sahibi) Hallaç Zade İbrahim Efendi'lerdir. Diğer azalıklarda münhaldir.

    Katipler Muhlis Kemal, Dimitraki Efendi'lerdir. Yine Gazhane ve diğer memurluklarda vardır.

    CUMHURİYET ÖNCESİ BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ

    Başkanlarımız:

    1903 Selyanoğlu Abraham Efendi.
    1903 Behram Efendi
    1905 Abdülkadir Seydavi
    1907 Hamit Hayfavi
    1908 Hacı Ömer Lütfi Kutay (Hacı Bey)
    1919 İbrahim Etem Bey
    1919 Ahmet Hallaç Bey,
    1921 Hacı Ömer Lütfi Kutay

    Bundan sonra Cumhuriyet'e kadar Tahsin Bey ve Ahmet Ergelen başkanlık yapmışlardır.

    Yukarıdaki tarihlerin bazısında bir veya iki yıllık hata olabilir. Zira bu konu hakkındaki bilgiler değişik yerlerden tarafımdan derlenmiştir. Mersin'de 1900 yılına kadar muntazam bir Belediye Binası dahi mevcut olmamıştır. Değişik yerlerde belediye hizmeti görülüyordu. 1900'lü yıllarda Selyanoğlu Abraham Başkanlık görevinde bulunurken ki bu tarihte Mersin LİVA ol­ muştur. Mersin Belediyesi kendi binasına kavuşmuştur. Belediye Binası olarak inşa edilen bu bina, bugün mevcut değildir. Şimdiki Ulu Çarşı'nın doğu tarafında bulunan ve Ulu Çarşı'nın yapılmasından önce yol olarak kamulaştırılan bu bina Elektrik Şirketi tarafından kullanılmış ondan sonra da, Saray Oteli adı ile otel olarak kullanılmıştır. Bu binanın doğu tarafında bugün bulunmayan İstanbul Oteli inşa edilmiştir. Mersin Belediyesi 1922 tarihinde Uray Caddesi'nde ki binaya taşınmıştır. Bu bina sonraları dar gelmiş ve genişletilmiştir. Binanın yanında Belediye Dispanseri ve İtfaiye Garajı bulunmakta idi. Mersin Belediyesi Atatürk Cad desindeki (şimdi Büyükşehir Belediye Ana Binası) binasına geçinceye kadar bu binada hizmet vermiştir.

    CUMHURİYET SONRASI MERSİN BELEDİYESİ BAŞKANLARIMIZ

    Fuat Morel
    Şevket Sümer
    1929-1942 Mitat Toroğlu
    1942-44 Hakkı Deniz
    1944-47 Fuat Morel
    1947-50 Yusuf Kılınç
    1950-51 Müfide İlhan (Türkiye'nin ilk kadın Belediye Başkam)
    1951 -54 Fahri Merzeci
    1954-57 Zeki Ayan
    1957 Turgut Türkalp
    1960-60 Niyazi Bengisu (As. yönetimce atama suretiyle)
    1960-60 AvniÇırnaz “ “ “ “
    1960-61 Aziz Avman “ “ “ “
    1962-62 Bahri Erkmen “ “ “ “
    1962-63 Ö. Lütfi Hancıoğlu “ “ “ “
    1963-68 Zeki Ayan
    1968-74 Muhittin Uyar
    1974-80 Kaya Mutlu
    1980-81 Fahri Öztürk (As. yönetimce atama suretiyle)
    1980-81 Ferruh Güven “ “ “ “
    1982-83 A. Nafiz Demiröz “ “ “ “
    1983-89 Okan Merzeci
    1989-94 Kaya Mutlu
    1994-97 Okan Merzeci (Büyükşehir Belediye Başkanı)
    1997 Halil Kuriş (Büyükşehir Belediye Başkanı)

    1994 yılma kadar Mersin'de "Mersin Belediyesi" şehir hizmetlerini sürdürmüş bulunuyordu.

    2.9.1993 günlü 21693 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname gereğince Mersin'de Büyükşehir Belediyesi kurulmasına karar verilmiştir. Bu Belediye hakkın da 3030 Sayılı Kanun hükümleri uygulanaeaktır.

    Mersin'de Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Akdeniz, Toroslar, Yenişehir olmak üzere İlçe - Alt kademe - Belediyesi kurulmuş oluyordu.

    9 Eylül 1993 tarihli 504 Sayılı kanun hükmünde kararname ile ayrıca Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İzmit illeri de Büyükşehir statüsüne kavuşuyordu. Şehirler ilçeler ilçeler olamayacağından diğer Belediyeler (Alt Kademe Belediyeleri) oluyor ve yine yasalara tabi oluyorlardı.

    Bir Yönetmelikle; Büyükşehir Belediyelerine ait personel, araç, gereç taşınır, taşınmaz mallar, her türlü tesis ve bunlara ait hak ve borçlar ilgili alt kademe Belediyelerine devrediliyordu. Bu devirlerde tespit edilen sınırlar esas alınıyordu.

    Kuruluş ve Devir İşlemleri: 27.3.1994 Yerel seçimlerinden sonra ilgili Yasa ve Yönetmelik hükümlerine göre süresi içerisinde gerçekleşmiş ve Mersin'in dört Belediyesi görevlerine başlamışlardır.

    BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

    27.6.1984 tarih ve 3030 Sayılı Kanun Hükümleri, Büyükşehir Belediyesi'nin Büyükşehir sınırlan, ismini aldığı şehrin sınırlarıdır. Yani tüm Mersin Belediye sınırlarıdır.

    3030 Sayılı Yasa, Mersin için yeni bir düzenleme getirdiği için bu konuda kısa bilgi vermek gerekmiştir.

    Büyükşehir Belediyesi'nin organları, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni. Belediye Baş kanı'ndan oluşur.

    Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi üyelikleri için ayrıca seçim yapılmamaktadır 18 üyeden müteşekkil Meclisin 15 üyesi alt kademe Belediye Meclislerinin ilk sırada seçilenlerden oluşur. Alt Kademe Belediye Başkanları bu meclisin tabii üyesidirler.

    Büyükşehir Belediye Encümeni Belediye Başkam veya tevkil edeceği kişi Başkanlığınnda Genel Sekreter, İmar, Fen, Hukuk, Hesap, Personel ve Yazı İşlerini yürüten birim başkanlarından oluşur.

    Belediye Başkanı. Büyükşehir Belediye sınırlarındaki seçmenler tarafından beş için seçilen kişidir.

    Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyet konuları Yasa'da ayrıca belirtilmiştir. Kısaca değinmek gere kirse;

       1. Yatırım plan ve programlarını yapmak,
       2. Meydan, bulvar, cadde ve anayolları yapmak,
       3. Yolcu ve yük terminalleri ve Otoparklar yapmak
       4. Bu, kanalizasyon, toplu taşıma hizmetleri, merkezi ısıtma tesisleri yapmak
       5. Çöplerden gübre olarak yararlanacak tesisler ve imha tesisleri kurmak
       6. Toptancı haller kurmak işletmek
       7.
          İtfaiye hizmetlerini yürütmek
       8.
          Büyükşehir'e ait alanlarda Zabıta hizmetleri ile ruhsat verme işlemlerini yapmak,
       9.
          İlk Kademe Belediyeleri arasındaki ihtilaflarda koordinasyonu sağlamak, şehir içerisinde 15 metre genişlikte olan caddeler, meydanlar, bulvarlar Büyükşehir Belediyesi sınırlan sinde 1997 yılında yapılan nüfus tespitine göre 500.000 vatandaş yaşamaktadır.

Mersin büyükşehir belediyesi sitesinden alınmıştır.

*

KoRN_

  • ****
  • 294
Mersin Belediyesi
« Yanıtla #1 : Şubat 06, 2009, 06:04:45 ÖÖ »
çok etkileyici...
kRizalit kRistalin.

Ynt: Mersin Belediyesi
« Yanıtla #2 : Ağustos 23, 2012, 06:22:40 ÖS »
Sanki birşeyleri eksik ya da baştan sağma yapıyorlar.